stray cat

Aug 11, 2010Nikon D70, photos, Tamron 70 300